previous arrow
next arrow
Slider

 

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie

Preambuła
Szkoła Podstawowa w Drawskim Młynie zapewnia kształcenie i wychowanie młodzieży rozwijające poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy i świata. Szkoła Podstawowa w Drawskim Młynie zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do pełnienia obowiązków obywatelskich i rodzinnych w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości wolności.

Statut opracowany został w oparciu o następujące dokumenty zasadnicze:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz.668, nr 162,poz1118 oraz z 2000r. nr 12, poz. 136 i nr 19, poz. 239).
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz.329 i Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz.1320).
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 811) , Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 357)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 z 2001 r. poz. 624).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (Dz. U. Nr 83, poz.562 z późn. zm.)
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach i utracie mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 1993)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 959)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Spis treści:

Rozdział 1 Postanowienia wstępne 3
Rozdział 2 Cele i zadania szkoły 3
Rozdział 3 Organy szkoły i ich kompetencje 7
Rozdział 4 Organizacja pracy szkoły 14
Rozdział 5
Rozdział 6 Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły
Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami 20
26
Rozdział 7 Uczniowie szkoły – prawa i obowiązki 27
Rozdział 8 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 32
Rozdział 9 Postanowienia końcowe 45

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1
1. Szkoła Podstawowa w Drawskim Młynie jest publiczną szkołą podstawową.
2. Siedzibą szkoły jest budynek nr 2, położony w Drawskim Młynie, przy ulicy Szosa Dworcowa.
3. Szkoła nosi imię św. Urszuli Ledóchowskiej.
5. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie i jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.
6. Szkołę prowadzi Gmina Drawsko z siedzibą w Drawsku.
7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

§ 2
1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

§ 3
1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 4
Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie,
2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,
4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
5) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć organy szkoły,
6) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Drawsko z siedzibą w Drawsku.

ROZDZIAŁ 2
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5
1. Szkoła dąży do zapewnienia warunków wszechstronnego rozwoju uczniów, osiąganego poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności oraz wychowania, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, a także zasad promocji i ochrony zdrowia
§ 6
1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,
2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:
1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,
2) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej,
4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.

§ 7
1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:
1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),
2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,
3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,
4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,
5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,
7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,
9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,
10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,
11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,
12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,
13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 poprzez:
1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,
2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,
3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,
4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,
5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,
6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,
7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,
8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,
9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami,
10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,
11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,
13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała,
14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej,
15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,
16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,
17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,
18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku,
19) rozwijanie umiejętności asertywnych,
20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,
23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego,
24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym,
25) integrację uczniów niepełnosprawnych.
§ 8
1. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:
1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,
2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,
3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,
4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej,
5) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,
6) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krzyżu Wlkp., Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drawsku i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.

§ 9
1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:
1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole podczas opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły,
3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,
4) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych,
5) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,
6) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
7) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,
8) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej,
9) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,
10) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,
11) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,
a także:
12) nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
13) inny pracownik obsługi szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora,
14) nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem.
3. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

ROZDZIAŁ 3
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 10
1. Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Samorząd Uczniowski,
4) Rada Rodziców.
2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

§ 11
1. Dyrektor Szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
2. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:
1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,
2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu szkół,
3) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,
4) zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.
3. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminów w klasie VIII,
9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
10) występowanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,
12) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,
13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,
14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej,
15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,
16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,
18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania,
19) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom,
21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć,
22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
4. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy – należy w szczególności:
1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,
2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych,
6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,
7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,
8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,
10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,
13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,
15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych,
16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument,
5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
7. Zarządzenia Dyrektora podlegają ogłoszeniu w księdze zarządzeń.

§ 12
1. Radę Pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej.
2. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% +1 członków rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.
3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
4. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,
5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,
7) zaproponowany przez nauczyciela program nauczania,
8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,
9) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
10) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć
11) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

§ 13
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego.
2. Zasady wybierania i działania rady Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
3. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
1) opiniuje pracę ocenianych nauczycieli,
2) reprezentuje interesy uczniów w zakresie: oceniania, klasyfikowania
i promowania, form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad: trzy sprawdziany/prace klasowe (godzinne) w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż 1 dziennie, z tygodniowym uprzedzeniem o zamiarze badania kompetencji,
3) przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem,
e) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, rzecznika praw ucznia (i jednocześnie szkolnej rady wolontariatu).
5. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
6. Wolontariat, jako organizacja charytatywna, ma za zadanie rozwijanie w człowieku dobra oraz bezinteresowną pomoc bliźnim. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uwrażliwiania się na potrzeby innych oraz budowania empatii poprzez różnego rodzaju działalności na rzecz potrzebujących.
7. Cele wolontariatu:
1) uwrażliwienie dzieci na krzywdę i potrzeby innych;
2) kształtowanie charakteru: ćwiczenie cierpliwości i opanowywanie emocji;
3) wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych;
4) przeciwdziałanie zniechęceniu, monotonii i nudy;
5) odnajdywanie w sobie energii potrzebnej do pomocy innym;
6) rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
7) rozwijanie kreatywności i zaradności;
8) diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkoły i środowisku szkolnym.
8. Zasady działania wolontariatu:
1) Podstawowa forma działania wolontariatu uczniowskiego to Rada Wolontariatu
2) Rada Wolontariatu musi mieć spisany i zatwierdzony (uchwałą rady pedagogicznej) regulamin;
3) Zadania wolontariackie wynikające z działalności samorządu uczniowskiego muszą zostać wpisane w program działań samorządu;
4) Rada Wolontariatu musi mieć swojego opiekuna (koordynatora działań);
5) Rada Wolontariatu wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy
i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą potrzebujących. racjonalizowania pewnych problemów, mówienia o trudnościach i wzajemnego wzmacniania oraz wsparcia;
6) Wolontariusz mogą być uczniowie IV-VIII. Wszystkie osoby przed ukończonym
18 rokiem życia muszą uzyskać zgodę co najmniej jednego przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica bądź opiekuna prawnego;
7) Wolontariat prowadzony jest w ramach zajęć nadobowiązkowych w szkole i uczniowie działają pod stała opieką nauczyciela;
8) Za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły odpowiada dyrektor. Jeżeli wolontariat jest organizowany przez szkołę, odpowiedzialność ponosi nauczyciel bądź opiekun prowadzący grupę na działania;
9) Podejmowanie zadań niezależnie od udziału w Rady Wolontariatu, poza godzinami szkolnymi powoduje, że ze szkoły zdjęta jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia.
9. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa Regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.

§ 14
1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Rada Rodziców powoływana jest w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybieranych w tajnych wyborach przez rodziców uczniów danego oddziału.
3. Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem i ustala między innymi:
1) kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie rady rodziców,
2) organy rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,
3) tryb podejmowania uchwał,
4) zasady wydatkowania funduszy.
4. Regulamin Rady Rodziców jest zatwierdzany przez zebranie ogólne rodziców.
5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu,
2) działania na rzecz stałej poprawy bazy szkoły,
3) określanie w porozumieniu z dyrektorem szkoły jednolitego stroju,
4) współdecydowanie o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
5) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego,
6) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
7) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
8) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole,
9) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
8. Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 15
Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania Dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

§ 16
1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.
2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji.
3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.
4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

§ 17
1.Zasady współdziałania organów szkoły w rozwiązywaniu konfliktów.
2. Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej, w związku z tym:
1) wykonuje uchwały, o ile są zgodne z prawem oświatowym,
2) wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem,
3) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto,
4) reprezentuje interesy rady pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet,
5) bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami szkoły podstawowej tj. radą rodziców,
6) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
7) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,
8) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły podstawowej,
9) w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu, wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły podstawowej i nie służy rozwojowi jego wychowanków,
10) jeżeli uchwała rady rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady, uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały,
11) w sprawach spornych dotyczących uczniów ustala, co następuje:
a)uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego samorządu uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasowego,
b)przewodniczący samorządu uczniowskiego, w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem i rzecznikiem praw ucznia, przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu i rzecznikiem praw ucznia rozstrzyga sporne kwestie,
c)sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

ROZDZIAŁ 4
ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 18
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.
2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, zgodnych z podstawą programową, planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego
w obwodzie szkoły, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest większa niż 25. Dyrektor szkoły może odstąpić od takiego podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad tę liczbę na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. Liczba uczniów
w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. W przypadku zwiększenia liczby uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej, o którym mowa powyżej w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. Oddział taki może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

§ 19
1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.

§ 20
1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie
z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są
w grupach między klasowych, oddzielnie dla chłopców i dziewcząt (grupa nie może liczyć mniej niż 12 osób i więcej niż 26 osób).
3. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 21
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 22
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:
1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,
2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.
2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.
5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.
6. Pierwszy okres każdego roku szkolnego kończy się w ostatni piątek stycznia danego roku kalendarzowego.

§ 23
1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych.
2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach między klasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.
3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 24
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.
4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 25
1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego
itp. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.
3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

§ 26
1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.
2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi, zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi lub organizowane są dla nich zajęcia z etyki.
4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.
5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.
6. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii i wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele.

§ 27
1. Dla wszystkich uczniów klas V-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.
2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.
5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 28
1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 29
1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.
2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:
1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,
2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów.
3. Biblioteka prowadzi szkolne centrum multimedialne.
4. Do zadań biblioteki należy:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych nośników cyfrowych itp.),
2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,
3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej,
4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości itp. i piękno zawarte w treści książek,
5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,
6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:
1) uczniami, poprzez:
a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,
b) tworzenie aktywu bibliotecznego,
c) informowanie o aktywności czytelniczej,
d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,
e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;
2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:
a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i czasopism pedagogicznych,
b) organizowanie wystawek tematycznych,
c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki,
d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,
e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,
f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa,
g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;
3) rodzicami, poprzez:
a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,
b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,
c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,
d) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego.
4) innymi bibliotekami, poprzez:
a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,
b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.
6. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej i nauczyciela bibliotekarza do wyżej wymienionych zadań określa Regulamin biblioteki szkolnej.

§ 30
1. W szkole działa świetlica dla uczniów.
2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.
3. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.
4. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
5. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.
6. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.
7. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają sprawozdania ze swojej działalności.
8. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
9. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w Regulamin świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.

§ 31
1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów jednodaniowych dla dzieci tego potrzebujących.
2. Uczniowie mają prawo korzystać z dożywiania za odpłatnością, którą ustala Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu z dostawcą.

§ 32
1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:
1) 7 sal dydaktycznych, które umożliwiają naukę na jedną zmianę,
2) boisko sportowe,
3) małą salę gimnastyczną,
4) pracownię komputerową,
5) bibliotekę szkolną,
6) świetlicę,
7) zaplecze kuchenne,
8) archiwum,
9) gabinet dla dyrektora,
10) pokój nauczycielski i sekretariat.

§ 33
1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.
2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy, a także w formie zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, tj.:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia,
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
6) porad i konsultacji,
7) warsztatów.
4. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zawarte są w Procedurach organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Drawskim Młynie.

§ 34
1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krzyżu Wlkp. Oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:
1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.

§ 35
1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

ROZDZIAŁ 5
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

§ 36
1. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks Pracy.
2. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
3. Wszyscy pracownicy szkoły wykonują swoje obowiązki ogólne, wynikające z przepisów powszechnego prawa pracy, obowiązki szczególne, wynikające z przepisów branżowych i zakładowych i obowiązki indywidualne, związane z rodzajem wykonywanej pracy.

§ 37
1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły, w sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, obowiązki Dyrektora Szkoły pełni jego społeczny zastępca wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

§ 38
1. Do zadań wychowawcy klasy należy:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,
b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;
5) powiadamia rodziców o przewidywanej dla ucznia śródrocznej/rocznej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem półrocza i roku szkolnego,
6) powiadamia rodziców na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym o przewidywanych ocenach śródrocznych/rocznych ucznia poprzez wpis do dzienniczka,
7) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:
1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,
3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,
4) kształtowanie osobowości ucznia,
5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,
6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,
8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami,
9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,
10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,
11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,
12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,
13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły, wsi,
14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,
15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,
17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,
18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej Zarządzeniami dyrektora szkoły,
19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,
20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów.
4. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.
5. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.
6. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do Dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.

§ 39
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
3. Do zadań nauczyciela należy:
1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania,
3) właściwie organizować proces nauczania,
4) przestrzegać obowiązujących w szkole godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych,
5) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem oceniania,
6) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,
7) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie. Szczegółowe zasady określają Regulamin wycieczek szkolnych
i Regulamin dyżurów nauczycielskich.
8) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności,
9) dbać o poprawność językową uczniów,
10) indywidualizować proces nauczania,
11) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
12) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
13) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły,
14) egzekwować przestrzeganie regulaminów w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości,
15) używać tylko sprawnego sprzętu sportowego w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym,
16) respektować prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych,

§ 40
1. Do zadań pedagoga należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego,
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
8) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli w sytuacjach konfliktowych i trudnych wychowawczo,
9) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,
10) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,
11) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
12) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie,
13) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krzyżu Wlkp. I poradniami specjalistycznymi,
14) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi,
15) prowadzenie dokumentacji pedagoga szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
16) przedstawianie radzie pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym sprawozdania z realizacji zadań pedagoga szkolnego,
2. Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,
4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,
8) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
3. Do zadań nauczyciela doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę
i placówkę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 41
1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,
2) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
5) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
6) udzielanie informacji bibliotecznych,
7) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
8) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,
9) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,
10) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,
11) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, itp. apeli, konkursów.
2. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:
1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,
2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,
3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką,
4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,
5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień,
6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,
7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.

§ 42
1.Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub inne problemowo zadaniowe:
1) zespół nauczycieli klas I-III;
2) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych;
3)zespół nauczycieli wychowawców.
2. Do zadań zespołów należą w szczególności:
1) działalność innowacyjna i eksperymentalna,
2) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,
3) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania osiągnięć,
4) stymulowanie osiągnięć uczniów,
5) analizowanie wyników egzaminów ósmoklasisty,
6) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania,
7) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów,
8) ocena sytuacji wychowawczej szkoły,
9) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej.
10) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
11) opracowywanie planów pracy szkoły (szczegółowe zadania zespołów określone są w planach pracy szkoły),
12) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,

§ 43
1.W szkole funkcjonują stałe komisje:
1) komisja ds. doskonalenia zawodowego nauczycieli:
a) jest komórką pomocniczą dyrektora rozpatrującą wnioski nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego; zgłasza propozycje związane z podziałem funduszu na doskonalenie (itp. jaka część na dopłaty do czesnego, jaka na zwrot kosztów podróży, szkolenia rady pedagogicznej itp.),
b) pracuje w składzie 3 osobowym: jedna osoba reprezentuje organizację związkową, pozostałe dwie deleguje ze swego grona rada pedagogiczna,
c) spośród członków komisja wybiera przewodniczącego (na pierwszym spotkaniu rozpoczynającym nową kadencję), który odpowiada za organizowanie pracy komisji, przygotowywanie protokołów z posiedzeń i przedkładanie dyrektorowi propozycji rozdziału środków,
d) kadencja trwa jeden rok,
e) po zapoznaniu się z dokumentacją, komisja przygotowuje propozycje wielkości dofinansowania z funduszu na dokształcanie dla wnioskodawców,
f) w swojej pracy przestrzega regulaminu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
w którym określone są zasady i warunki przyznawania dofinansowania,
g) na posiedzenia zbiera się dwa razy w roku (jeden raz w semestrze) po terminach wyznaczonych do składania wniosków o dofinansowanie,
h) z posiedzeń przygotowuje protokół, w którym zamieszcza propozycję rozdzielenia środków,
i) dwa razy w roku (na radach analitycznych) składa sprawozdanie z pracy.
2) komisja ds. funduszu zdrowotnego dla nauczycieli:
a) stanowi społeczną reprezentację szkolnego środowiska rozpatrującą wnioski nauczycieli (w tym emerytowanych) o przyznanie środków finansowych na koszty leczenia,
b) proponuje udzielenie pomocy wnioskującym nauczycielom,
c) pracuje w składzie 3 osób: dyrektor szkoły, reprezentant organizacji związkowej, przedstawiciel rady pedagogicznej,
d) posiedzenia odbywa dwa razy w roku (jeden raz w semestrze),
e) z posiedzeń przygotowuje protokół, który po zatwierdzeniu przez dyrektora, stanowi podstawę przekazania przyznanych kwot na konta osobiste.
2. Mogą także działać zespoły i komisje, które powołane zostały doraźnie, aby zająć się wybranymi zagadnieniami natury statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli. Po wykonaniu zadania komisje lub zespoły rozwiązują się.
3. Zespoły i komisje informują radę pedagogiczną o wynikach swojej pracy i formułują wnioski do zatwierdzania przez radę.

ROZDZIAŁ 6
ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

§ 44
1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.
2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.
3. Rodzice są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
4) informowania Dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo za granicą),
5) rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu,
6) zapewnienia dziecku do pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu,
7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły.

§ 45
1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:
1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,
2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.
2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest dyrektor.

§ 46
1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:
1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,
2) porad pedagoga szkolnego,
3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,
4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,
5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania).
2. Do obowiązków rodziców należy:
1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,
2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,
3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.
3. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez Regulamin Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ 7
UCZNIOWIE SZKOŁY – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 47
1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
3. Dyrektor szkoły o przyjęciu ucznia spoza obwodu szkoły powiadamia Dyrektora szkoły podstawowej, w której obwodzie uczeń mieszka i systematycznie informuje go o spełnianiu przez niego obowiązku szkolnego.
4. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, na pisemny wniosek rodziców, może podjąć decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły.
5. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, na pisemny wniosek rodziców, może podjąć decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
6. Zapisy dzieci danego rocznika do klasy pierwszej trwają w okresie od dnia 01 marca do dnia 20 kwietnia każdego roku.
7. Informacja o rozpoczęciu zapisów uczniów do klasy pierwszej zostaje przekazana w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej na terenie obwodu szkoły.
8. Dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania.
9. Ostateczną decyzję w sprawie przydziału uczniów do klasy pierwszej podejmuje dyrektor szkoły.

§ 48
1. W szkole, nie wprowadza się obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju.
W związku z powyższym określa zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły:
1) uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego stroju bez wulgarnych i obraźliwych nadruków,
2) w czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy.
3) podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.
4) zabrania się noszenia nakryć głowy klasach lekcyjnych oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

§ 49
1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Uczeń ma prawo do:
1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,
5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,
8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,
10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,
12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,
13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do szkoły,
14) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach,
15) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
16) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,
17) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
18) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (itp. czynne i bierne prawo wyborcze),
19) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów,
20) korzystania z pomocy doraźnej,
21) przestrzegania zasad ubierania się na terenie szkoły
22) korzystania podczas zajęć z multimediów, w tym smartfonów, jeśli wymaga tego organizacja lekcji i forma pracy,
23) korzystania z telefonów komórkowych podczas przerw międzylekcyjnych, z uwzględnieniem zasady nieponoszenia przez szkołę odpowiedzialności materialnej za uszkodzenie urządzenia , zgubienie czy kradzież.

§ 50
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:
1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,
3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych,
4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,
5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,
6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w ciągu tygodnia; w formie pisemnego lub złożonego ustnie wychowawcy klasy oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka – ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy,
7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,
8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,
9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
10) dbania o piękno mowy ojczystej,
11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:
a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
c) szanować poglądy i przekonania innych,
d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,
e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,
13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.,
14) nieużywania narkotyków ani innych środków odurzających,
15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu,
16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,
17) za wartościowe przedmioty przyniesione przez ucznia do szkoły odpowiadają jego rodzice lub prawni opiekunowie.
2. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.

§ 51
1.Uczeń szkoły podstawowej może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) szczególne osiągnięcia w nauce,
2) aktywny udział w życiu szkoły,
3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych,
4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole.
2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
1) pochwała ustna udzielona przez wychowawcę lub innego nauczyciela,
2) pochwała pisemna udzielona przez wychowawcę lub innego nauczyciela w zeszycie spostrzeżeń danej klasy i dzienniczku ucznia,
3) pochwała ustna dyrektora szkoły,
4) list pochwalny dla rodziców podpisany przez dyrektora szkoły,
5) dyplom uznania,
6) nagroda rzeczowa,
7) świadectwo z biało-czerwonym paskiem,
8) wpis do kroniki szkoły oraz Biuletynu Informacyjnego Gminy Drawsko dla wyróżnionych ze średnią co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrym zachowaniem,
9) list gratulacyjny dla rodziców uczniów klasy VIII ,
10) uzyskanie tytułu Prymusa Szkoły, zgodnie z opracowanym Regulaminem.
3. Nagrody finansowane są przez radę rodziców szkoły podstawowej oraz organ prowadzący.
4. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców; po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
6. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 2 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

§ 52
1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu szkoły.
2. Uczeń może zostać ukarany za:
1) stworzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia własnego lub innych,
2) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innych,
3) palenie papierosów, zażywanie środków odurzających oraz picie alkoholu,
4) wymuszania, pobicie, zastraszenie, poniżanie i zachęcanie do bójek,
5) demoralizowanie innych uczniów,
6) dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności,
7) lekceważący i arogancki stosunek do pracownika szkoły,
8) nagminne spóźnianie i wagary,
9) wulgarne słownictwo,
10) kłamstwo, oszustwo, oszczerstwo.
3. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie rady pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.
4. Uczeń może ponieść następujące kary:
1) upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę lub innego nauczyciela,
2) upomnienie ustne dyrektora szkoły,
3) pisemne upomnienie sporządzone przez wychowawcę lub innego nauczyciela w klasowym zeszycie spostrzeżeń i dzienniczku ucznia,
3) pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy,
4) nagana dyrektora szkoły w obecności ucznia, jego rodziców, wychowawcy klasowego i przedstawicieli prawa, jeśli taka konieczność zachodzi,
5) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
6) wezwanie przez wychowawcę rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły i przeprowadzenie z nimi rozmowy na temat dziecka,
7) wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) na rozmowę do pedagoga szkolnego,
8) czasowy zakaz udziału w zajęciach i imprezach organizowanych przez szkołę na jej terenie lub poza nią (dyskoteki szkolne, wyjazdy do kina, teatru, zajęcia sportowe) i reprezentowanie szkoły na zewnątrz (udział w konkursach, zawodach sportowych),
9) dyscyplinarnego przeniesienia do innej, równoległej klasy,
10) obniżenie oceny z zachowanie zgodnie z przyjętymi w szkole kryteriami,
§ 53
1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty na wniosek rady pedagogicznej, gdy:
1) zastosowanie kar z § 51 ust. 4 p. 1–10 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia,
2) w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.
2. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor szkoły może skierować wniosek do Kuratora Oświaty w Poznaniu o przeniesienie ucznia, gdy ten:
a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
b) dopuszcza się kradzieży,
c) wchodzi w kolizję z prawem,
d) demoralizuje innych uczniów,
e) permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły podstawowej.

§ 54
Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

§ 55
1. Podmiot uprawniony do nałożenia kary stosuje ją po wyjaśnieniu wszystkich istotnych okoliczności towarzyszących naruszeniu obowiązków uczniowskich, w tym po wysłuchaniu ucznia.
2. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 2 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.
2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 2 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.

ROZDZIAŁ 8
OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

§ 56

1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

§ 57
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:
a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,
b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności.
2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:
1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,
2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności.
3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.

§ 58
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.
3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.
5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad:
1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,
2) rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

§ 59
1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

§60
1. W klasach I-III uczeń otrzymuje ocenę opisową. Wiodącą rolę w ocenach – recenzjach odgrywają rolę następujące wyrazy i określenia:
1) wspaniale – dotyczy pracy wykonywanej z wyjątkowym zaangażowaniem i pomysłem,
2) bardzo dobrze – w odniesieniu do pracy wykonanej przez ucznia poprawnie i bardzo starannie,
3) ładnie – dotyczy pracy wykonanej poprawnie, ale np. niezbyt starannie,
4) postaraj się – w odniesieniu do pracy, w której uczeń popełnił znaczne pomyłki,
5) pomyśl – gdy praca ujawniła już trudności ucznia z przyswajaniem treści,
6)pracuj więcej – gdy uczeń ma kłopoty z wykonywaniem zadań nawet przy pomocy nauczyciela.
2. Jako formę oceny opisowej stosuje się stemple słowno-obrazkowe. Równoznaczne z nimi są stopnie w skali 1-6:
1) Wspaniale – stopień celujący (6) cel
2) Bardzo dobrze – stopień bardzo dobry (5) bdb
Ładnie – stopień dobry (4) db
Postaraj się – stopień dostateczny (3) dst
Pomyśl – stopień dopuszczający (2) dop
Pracuj więcej – stopień niedostateczny (1) ndst
3. Na dokumentację pracy ucznia składają się:
1) karta indywidualnej pracy ucznia (strony w dzienniku),
2) karty zadań kontrolnych, testy, sprawdziany,
3) prace plastyczne,
4) ocena opisowa za I i II okres (strona w dzienniku),
5) indywidualne dzienniczki ucznia.
4. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. Śródroczna i roczna ocena opisowa zawiera informacje:
1) o indywidualnych możliwościach dziecka,
2) o wewnętrznych stanach dziecka, które ujawniają się w działaniu zewnętrznym,
3) o jego rozwoju fizycznym, psychicznym, moralnym, umysłowym – o postępach
w rozwoju na tym polu,
4) o aktywności dziecka.
5.Ocena roczna ma charakter diagnostyczno-informacyjny oraz motywacyjno-afirmacyjny, zachęcający dziecko do samorozwoju.
6.W klasach IV-VIII oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne z przedmiotów ustala się według następującej skali:
1) stopień niedostateczny (1) – ndst
2) stopień dopuszczający (2) – dop
3) stopień dostateczny (3) – dst
4) stopień dobry (4) – db
5) stopień bardzo dobry (5) – bdb
6) stopień celujący (6) – cel
7. Przy wystawianiu ocen cząstkowych w klasach IV -VIII dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„w celu bardziej precyzyjnego określania poziomu opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności.
8. Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych, a roczną na podstawie oceny śródrocznej i ocen cząstkowych z drugiego okresu. Ocena ta nie jest średnią ocen cząstkowych.
9. Przyjmuje się następujące kryteria ocen z przedmiotów:
1) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań podstawowych,
2) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu i potrzebne w życiu,
3) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej; dotyczące głównie prostych uniwersalnych umiejętności, w najmniejszym zakresie wiadomości,
4) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania ponadpodstawowe, istotne w strukturze przedmiotu; bardziej złożone, mniej przystępne niż elementy treści zaliczane do wymagań podstawowych; o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej; wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów znanych z lekcji i podręcznika,
5) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania ponadpodstawowe, złożone, trudne, ważne do opanowania; wymagające korzystania z różnych źródeł; umożliwiające rozwiązywanie problemów; gwarantujące pełne opanowanie programu,
6) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu spełnia wymagania określone programem nauczania; stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia; wynikające z indywidualnych zainteresowań i wykorzystywania samodzielnie zdobytych informacji.
10. Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka, podczas wywiadówek, zebrań oraz spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem.
11. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych zasadach oceniania.

§ 61
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o tradycje i honor szkoły,
3) dbałość o piękno mowy ojczystej,
4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych uczniów,
5) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,
6) okazywanie szacunku dorosłym i innym uczniom,
7) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.
2. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach IV-VIII ustala się według następującej skali:
1) wzorowe – wz
2) bardzo dobre – bdb
3) dobre – db
4) poprawne – pop
5) nieodpowiednie – ndp
6) naganne – ng
4. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie zjawisk zawartych w kryteriach oceny. Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która określa właściwe zachowanie i jest oceną pozytywną. W szkole obowiązują następujące kryteria ocen zachowania uczniów w klasach IV–VIII:
1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
a) sumiennie wykonuje wszystkie obowiązki szkolne – wzór (nie spóźnia się, nosi dzienniczek, zawsze jest przygotowany do lekcji, w terminie usprawiedliwia wszystkie nieobecności, dba o estetykę stroju):
– wyjątkowo aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
– bierze udział w konkursach, olimpiadach, turniejach sportowych i osiąga w nich sukcesy.
b) swoją postawą i działaniem pozytywnie wpływa na funkcjonowanie zespołu klasowego:
– troszczy się o mienie szkolne i pozaszkolne, przeciwstawia się jego niszczeniu,
– przestrzega norm współżycia społecznego w szkole i poza nią,
– chętnie udziela pomocy słabszym,
– jest inicjatorem wielu działań na rzecz klasy i szkoły.
c) godnie zachowuje się podczas uroczystości oraz imprez związanych
z tradycjami szkoły (zna biografię Patrona, hymn szkolny, symbolikę sztandaru):
– godnie reprezentuje szkołę,
– utożsamia się ze szkołą i jej tradycjami.
d) wyróżnia się kulturą języka ojczystego.
e) wzorowo i zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole (podczas zajęć lekcyjnych, przerw, wycieczek, zawodów sportowych).
f) uczeń jest taktowny, bardzo koleżeński, prawdomówny, uczciwy:
– zawsze pamięta, że niektóre szkolne i pozaszkolne wydarzenia wymagają od niego specjalnego zachowania i ubioru.
g) zawsze i wszędzie stosuje formy grzecznościowe wobec swoich koleżanek i kolegów oraz wszystkich pracowników szkoły.
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) wykonuje wszystkie obowiązki szkolne:
– aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,
– jest przygotowany do lekcji, dba o stosowny strój, usprawiedliwia wszystkie nieobecności, brak nieuzasadnionych spóźnień.
b) czynnie uczestniczy w życiu klasowym:
– troszczy się o mienie szkolne i pozaszkolne,
– chętnie wykonuje prace społeczne na rzecz klasy i szkoły.
c) godnie zachowuje się podczas uroczystości oraz imprez związanych z tradycjami szkoły (zna biografię Patrona, hymn szkolny):
– godnie reprezentuje szkołę,
– utożsamia się ze szkołą i jej tradycją.
d) dba o kulturę języka ojczystego,
e) przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole (podczas lekcji, przerw, wycieczek i zawodów sportowych),
f) uczeń jest taktowny, koleżeński, prawdomówny, uczciwy:
– zawsze pamięta, że niektóre szkolne i pozaszkolne wydarzenia wymagają od niego właściwego zachowania i ubioru.
g) zawsze i wszędzie stosuje formy grzecznościowe wobec swoich koleżanek i kolegów, wszystkich pracowników szkoły i dorosłych.
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) dobrze wykonuje wszystkie obowiązki szkolne:
– uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i stara się być aktywny,
– ewentualne uchybienia mieszczą się w zakresie tolerancji i prawa ucznia do określonej liczby nieprzygotowań wyznaczonych przez zwyczaj i tradycję szkolną.
b) uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły:
– troszczy się o mienie szkolne i pozaszkolne.
c) godnie zachowuje się podczas uroczystości oraz imprez związanych z tradycjami szkoły (zna biografię Patrona, hymn szkolny):
– godnie reprezentuje szkołę.
d) poprawnie posługuje się mową ojczystą, nie stosuje wulgaryzmów,
e) przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole (sposób i miejsce spędzania przerw, wycieczek, zawodów sportowych),
f) uczeń jest taktowny, koleżeński, prawdomówny, uczciwy i obiektywny,
g) okazuje szacunek swoim koleżankom i kolegom oraz osobom dorosłym.
4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) wykonuje wszystkie obowiązki szkolne na miarę swoich możliwości:
– uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,
– ewentualne uchybienia mieszczą się w zakresie tolerancji i prawa ucznia do określonej liczby nieprzygotowań wyznaczonych przez zwyczaj i tradycję szkolną,
b) uczestniczy w pracy na rzecz klasy i szkoły. Wie, czym jest mienie szkolne
i pozaszkolne oraz stara się o nie dbać,
c) uczestniczy w uroczystościach oraz imprezach związanych z tradycjami szkoły,
d) poprawnie posługuje się mową ojczystą,
e) pamięta o zasadach bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole, podczas przerw, wycieczek imprez i zawodów sportowych,
f) uczeń stara się być taktowny, koleżeński, prawdomówny i uczciwy,
g) zna zasady okazywana szacunku innym osobom i stara się stosować do tych zasad.
5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości w nauce, często nieprzygotowany do lekcji:
– z nieuzasadnionych powodów spóźnia się i opuszcza lekcje,
– ma trudności z właściwym zachowaniem się na lekcji.
b) nie dba o mienie szkolne i pozaszkolne,
c) nie dba i są mu obojętne tradycje i honor szkoły,
d) nie dba o kulturę języka ojczystego,
e) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, przez co naraża na nie siebie i innych,
f) zdarzają się kłamstwa i oszustwa, ma trudności z przestrzeganiem zasad współżycia społecznego w szkole i poza nią,
g) często nie okazuje szacunku koleżankom, kolegom, osobom dorosłym.
6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) negatywny stosunek do obowiązków szkolnych:
– zupełny brak zainteresowania nauką,
– przeszkadza w prowadzeniu lekcji, dezorganizuje pracę zespołu klasowego,
– umyślnie spóźnia się i opuszcza lekcje (wagary).
b) wyraźnie nie przestrzega zasad współżycia społeczności szkolnej:
– dewastuje i niszczy mienie szkolne i społeczne,
– jest złośliwy, agresywny i celowo doprowadza do konfliktów.
c) lekceważy tradycje i honor szkoły,
d) jest wulgarny, wykazuje brak troski o kulturę języka ojczystego,
e) złośliwie, z premedytacją nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, zagraża sobie
i innym,
f) jest niekoleżeński, cyniczny, kłamie, oszukuje, nie potrafi przyznać się do błędu, zrzuca winę na innych, przywłaszcza cudze mienie,
g) nie okazuje szacunku koleżankom, kolegom, osobom dorosłym, zachowuje się wobec nich lekceważąco.
5.Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest oceną ostateczną.
6.Ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, a oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.
7.Ocenę z zachowania ustala się na koniec każdego okresu, przy czym ocena roczna jest wpisana na świadectwo promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły.

§ 62
1. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego
1) otwartość:
a) nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują pisemnie uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
b) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje ustnie uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania,
c) wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas oraz kryteria
z zachowania są dostępne w sekretariacie szkoły oraz u nauczyciela przedmiotu.
d) uczeń zna kryteria oceniania z każdego przedmiotu,
e) w przypadku otrzymania oceny niskiej uczeń powinien być poinformowany o konsekwencjach wynikających dla dalszego kształcenia,
f) każda ocena jest jawna dla ucznia, a na życzenie zainteresowanego utajniona przed klasą,
g) na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją,
h) każda forma aktywności podlegająca ocenie powinna być omówiona natomiast praca pisemna udostępniona uczniowi, a na życzenie – rodzicom.
2) Systematyczność i terminowość:
a) ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie,
b) ustala się następującą minimalną ilość ocen dla przedmiotów realizowanych
w wymiarze tygodniowym:
– jedna godzina tygodniowo – cztery oceny,
– dwie godziny tygodniowo – pięć ocen,
– trzy godziny tygodniowo – sześć ocen,
– cztery i więcej godzin tygodniowo – siedem ocen.
c) ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy i umiejętności takie jak: ocenianie bieżące, odpowiedzi ustne, testy, kartkówki (materiał z trzech ostatnich tematów), sprawdziany, prace klasowe, projekty.
d) w całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzenie wyników nauczania wyznaczone przez dyrektora szkoły.
3) Higiena pracy umysłowej:
a) nauczyciele zapowiadają prace powtórzeniowe przynajmniej tydzień przed ich terminem i zaznaczają ten fakt w dzienniku,
b) nauczyciele planują terminy prac pisemnych (maksymalnie jedna w dniu, a trzy
w tygodniu),
c) nauczyciele udzielają uczniom wsparcia emocjonalnego.
4) Przekaz informacji zwrotnej:
a) nauczyciel w relacji z uczniem może informację zwrotną przekazać: przeprowadzając rozmowę indywidualną, pisząc notatkę w zeszycie przedmiotowym lub dzienniczku ucznia, pisząc notatkę pod pracą kontrolną, dokonując systematycznego wpisu do kart informacyjnych o uczniu – zeszytu spostrzeżeń,
b) wychowawca w relacji z rodzicem może informację zwrotną przekazać: telefonicznie, podczas rozmowy indywidualnej, pisząc notatkę, w czasie zebrań z rodzicami, w czasie konsultacji, poprzez analizę wpisów do kart informacyjnych o uczniu – zeszytu spostrzeżeń.
5) Notowanie postępów uczniów: nauczyciel notuje postępy ucznia w postaci oceny wyrażonej w stopniach wg skali przyjętej w szkole, karty informacji o uczniu – zeszyt spostrzeżeń, oceny opisowej, gromadzenia prac pisemnych oraz innych wytworów i prac uczniów.
6) Podmiotowość i indywidualizacja:
a) nauczyciel dostosowuje poziom wiedzy sprawdzanej do możliwości indywidualnych ucznia,
b) nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania,
c) uczeń może uczestniczyć w konsultacjach nauczycielskich podczas wyznaczonych dyżurów oraz w zajęciach wyrównawczych,
d) przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków,
e) w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas nieokreślony
z zajęć wychowania fizycznego i informatyki. Decyzję podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradnię specjalistyczną,
f) w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
7. Angażowanie się uczniów w system oceniania:
1) uczeń bierze udział w tworzeniu szkolnego systemu oceniania,
2) zna jego zasady i świadomie poddaje się ocenie,
3) dokonuje samooceny stanu wiedzy i umiejętności,
4) przyjmuje aktywną postawę przy poprawianiu własnych wyników.

§63
1.Poprawianie ocen cząstkowych, ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania:
1) uczeń może poprawić ocenę cząstkową w formie ustalonej przez nauczyciela.
W przypadku uzyskania w takiej sytuacji oceny niższej uczeń zachowuje ocenę wyższą. Poprawa odbywa się zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania,
2) uczeń ma możliwość uzyskania oceny wyższej niż przewidywana z zajęć edukacyjnych i zachowania, (podana do wiadomości uczniów i ich rodziców na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, w formie zapisu w dzienniczku ucznia lub wzorze karty oceny, potwierdzonym przyjęciem do wiadomości przez rodzica jego podpisem).
3) po zapoznaniu rodzica i ucznia z przewidywanymi ocenami na koniec okresu z zajęć edukacyjnych i z zachowania, rodzic w ciągu trzech dni ma prawo złożyć wniosek u dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego wiadomości
i umiejętności ucznia,
4) termin egzaminu sprawdzającego wyznacza dyrektor szkoły przed zebraniem rady klasyfikacyjnej,
5) punkt 3) i 4) nie dotyczy oceny z zachowania na I okres,
6) skład komisji sprawdzającej zostaje ustalony przez dyrektora,
7) nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z pracy w komisji przeprowadzającej egzamin sprawdzający na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły wskazuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela przedmiotu.
8) z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół, do którego załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach,
9) uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpi do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w innym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły,
10) warunki uzyskania wyższej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
a)uczeń, który otrzymał ocenę naganną lub nieodpowiednią nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna,
b)zmianę oceny z zachowania nie mogą ubiegać się uczniowie którzy:
– prezentują naganną kulturę osobistą,
– wykazują postawę agresywną wobec kolegów, nauczycieli lub pracowników szkoły,
– mają nieusprawiedliwione godziny lekcyjne (powyżej 10 godzin),
– stosują używki: papierosy, narkotyki, alkohol,
c)ocena z zachowania w przypadku odwołania może ulec podwyższeniu tylko o jeden stopień.

§ 64
1. Klasyfikowanie i promowanie uczniów:
1) klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, wg przyjętej skali oraz oceny zachowania,
2) klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocenie poziomu funkcjonowania,
3) klasyfikowanie śródroczne uczniów jest przeprowadzane w miesiącu styczniu każdego roku szkolnego, w terminie określonym przez radę pedagogiczną na posiedzeniu
w sierpniu,
4) klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, według skali, o której mowa
w rozporządzeniu MEN
5) klasyfikowanie roczne w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny opisowej z zachowania,
6) klasyfikowanie roczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania,
7) przed rocznym i śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i wychowawcę, a ten
z kolei jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych: ucznia
i rodzica na tydzień przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej; rodzica, w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej, powiadomienie – miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,
8) ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna i śródroczna
z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z uwzględnieniem odrębnych przepisów,
9) oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, klasy, wszystkich nauczycieli uczących i dokonaniu przez ucznia samooceny,
10) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna
z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły,
11) jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej lub kolejnym okresie, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków,
12) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeśli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania,
13) ucznia klasy I-III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia,
14) począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego,
15) ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami),
16) uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 64 pkt. 1 ppkt. 14, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem § 64 pkt. 1 ppkt. 13.
17) uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a ponadto przystąpił do egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego przez OKE,
18) uczeń uzyskuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej, jeżeli uzyska średnią ocen co najmniej4,75oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
19) uczniowi klas IV-VIII, który uczęszczał na zajęcia religii/etyki do średniej ocen wlicza się także ocenę śródroczną/roczną z tych zajęć.
20) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który spełnił warunki § 64 pkt. 1 pkt. 18 i przystąpił do egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego przez OKE,
21) uczeń, który po raz trzeci z rzędu otrzyma naganną ocenę roczną z zachowania nie będzie promowany do następnej klasy. Rada pedagogiczna będzie mogła podjąć uchwałę o pozostawieniu w tej samej klasie ucznia, który drugi raz z rzędu otrzymał naganną ocenę,
22) ocena z religii i etyki zamieszczana jest na świadectwie szkolnym promocyjnymi świadectwie ukończenia szkoły bezpośrednio po ocenie z zachowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji, nie zamieszcza się danych,
z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii albo etyki uczeń uczęszczał. Roczna ocena klasyfikacyjna z religii i etyki nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
2 .Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych:
1) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny,
2) na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami jednak nie dłuższym niż dwa tygodnie od zakończenia semestru,
3) egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. Egzamin ten nie obejmuje przedmiotów technika, plastyka, muzyka
i wychowanie fizyczne. Nie ustala się też oceny z zachowania,
4) uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny w przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej, która jest niezgodna z przepisami prawa,
5) dyrektor powołuje komisję, która:
a) przeprowadza postępowanie wyjaśniające, a w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych komisja przeprowadza także pisemny
i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danego zajęcia edukacyjnego,
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,
c) ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęcia edukacyjnego oraz ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej przez nauczyciela lub wychowawcę.
3.Przeprowadzanie egzaminu poprawkowego:
1) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych,
2) nauczyciel uczący przedmiotu zobowiązany jest poinformować ucznia o treściach nauczania i wymaganiach przewidzianych na daną ocenę,
3) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych,
4) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich,
5) egzamin klasyfikacyjny lub poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji,
6) w przypadku poprawiania oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel rady pedagogicznej.

§ 65
1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej, oraz
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole, oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.
2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.

ROZDZIAŁ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 66
1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści:

Szkoła Podstawowa im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie
2. Na świadectwach i innych dokumentach umieszcza się pieczęć okrągłą z nazwą szkoły i Godłem Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
4. Obsługę ekonomiczno-administracyjną (finansowo-kadrową) zapewnia organ prowadzący.
5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 67
1. Szkoła posiada sztandar, który reprezentuje ją na wszystkich ważnych uroczystościach.
2. Szkoła posiada Ceremoniał szkolny, będący odrębnym dokumentem, opisującym także organizację świąt państwowych i szkolnych w placówce.
§ 68
1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala statut.
2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
3. Dyrektor szkoły po nowelizacji statutu opracowuje tekst jednolity statutu.
4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.

§ 69
1. Niniejszy Statut Szkoły Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie wchodzi w życie z dniem 29.11.2017 r.

 

logo
logo

© Copyright 2017

Projekt i wykonanie: home2.pl

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. więcej informacji

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

zamknij